top of page

תקנון הגרלה "מוצר משודרג- מתקן גירוד במתנה"

 

 1. מבוא

  1. מודיפיי בע”מ בע"מ (להלן – “‘מודיפיי בע”מ”) מפעילת אתרMoodify.pet  מכריזה על הגרלה נושאת פרסים, שתתקיים ברשתות החברתיות של מוצר Moodifypet www.moodify.pet (להלן "האתר").  

  2. ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.

  3.  המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977” (להלן: “ההיתר הכללי”), ויהיה כפוף להוראות תקנון זה.

  4.  ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של החברה בכל עת, וכן במשרדי המפקח שברחוב בן יהודה 77 כפר סבא, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש בלבד.

 2. כללי

  1.  בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה וכן את תנאי תקנון האתר (בשינויים המחויבים). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין (לרבות תקנון אתר מודיפיי בע”מ), יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

  2.  בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכן פוטר את מודיפיי בע”מ מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.

  3. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 

 1. פרשנות

  1.  בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  2. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 2. הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

 1. "ההגרלה” או “המבצע” – ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "מוצר משודרג- מתקן גירוד במתנה". הגרלה אחת לזכייה בפרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות התקנון ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977.

 2.  “הפרס” – מתקן גירוד אשר יוגרל בהגרלה אחת לזוכה יחיד,­­ מבין המשתתפים בהגרלה. הזוכה יוכל לבחור את מועד האספקה של הפרס ממספר מועדים שיוצעו לו על ידי עורכת המבצע וממועדים אלה בלבד.

 3. "משתתף" – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.

 4. “עורכת המבצע” – מודיפיי בע”מ, התע"ש 23, כפר סבא.

 5.   “תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 6 שלהלן.

 1. אופן ההשתתפות בהגרלה והזכאים להשתתף בהגרלה- מבצע ההגרלה מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן :

  1. “מועמדים לזכייה בפרס” – השמתתפים אשר נכנסו לעמוד החברה ברשתות החברתיות (FB , IG) , הוסיפו עוקב לעמוד החברה, עשו לייק לפוסט, הגיבו בתגובות על פוסט ההגרלה ותייגו "שני אנשים שלא יזיק להם MOODIFYPET בבית".

  2.  משתתף אשר ביצע את כל השלבים בסעיף 5.1 ייחשב המשתתף כאילו הצהיר כי קרא את תקנון זה באתר החברה והוא מסכים לכל תנאיו.

  3.  ההשתתפות במבצע כרוכה בביצוע הפעולות כפי שצוין בסעיף 5.1. כל משתתף אשר פעל בהתאם להוראות בצורה מדוייקת, יכנס בצורה אוטומטית להגרלה.

  4.  הרישום להגרלה ייסגר בתאריך 30.05.2023 בשעה 23:59. . לכל משתתף אשר עמד בתנאים הרשומים בסעיף 5 תעמוד הזכות להשתתף בהגרלה.

  5.  לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.

  6.  במידה וזכה המשתתף בפרס, מאשר לעורך ההגרלה לפרסם את שמו ותמונה שלו.

 2. תקופת מבצע ההגרלה

  1.  החל מיום 07.05.2023 ועד יום 30.05.2023 (להלן: “תקופת המבצע”), נערכת באתר מודיפיי בע”מ  הגרלה העונה לשם "מוצר משודרג- מתקן גירוד במתנה".

  2.  עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

  3. ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם באתר האינטרנט של Moodifypet  וברשתות החברתיות של  החברה.

 3. שיטת ההגרלה

  1.  עורכת המבצע תייצא קובץ אקסל המכיל את רשימת כלל המשתתפים ומספר סידורי אשר ייצג אותם.

  2.  במועד ביצוע ההגרלה החברה תזין את כמות המשתתפים באפליקציית הגרלות ייעודית אשר תגריל באופן אקראי את המספר הסידורי המיצג את הרוכש הזוכה.

 4.  פרסום תוצאות ההגרלה

  1.  בתום המבצע תכריז עורכת המבצע על שם הזוכה בהגרלה אשר יפורסם באתר Moodifypet וברשתות החברתיות של החברה בסמוך ולאחר מועד עריכת ההגרלה.

 5.  אופן קבלת הפרס והודעה על זכייה בהגרלה

  1.  במהלך 5 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו.

  2.  עורכת המבצע תעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות יצירת קשר דרך פניה אישית ברשתתות החברתיות, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב אי התאמה בפרטים ו/או תקלה טכנית ו/או בשל מסירת פרטים לא מעודכנים ו/או שגויים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

  3.  תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

  4.  עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

  5.  אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

 6. אופן מימוש הפרס

  1.  עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד.

  2.  עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או כל פגם ו/או איכותו ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.

  3.  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.

  4.  הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.

 7.  המפקח

  1. המפקח על ביצוע ההגרלה ישמש  עו"ד איתי רכטמן (להלן: “המפקח”).

  2.  החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף במבצע מוותרים בזאת דרישה ו/או על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

  3.  המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, קושי או ספק, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.

  4.  תפקידי המפקח הינם כמפורט בהודעה על מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.

  5.  המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.

 8.  הצהרות המשתתף

  1. המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

  2.  בהשתתפותו במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

  3.  כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה.

  4.  המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או נותני הפרסים לרבות בגין המבצע.

 9.  הגבלת השתתפות

  1. ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת המבצע ועל מפקחת המבצע, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע.

 10.  אחריות

  1.  על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת המבצע. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.

  2. ההשתתפות במבצע נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

  3.  ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

  4.  כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

  5.  עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

bottom of page